nudimo vso pozornost in domačnost

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020
Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji:
  • Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati:
  • Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:   
  • Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati:
  • Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

2. javni razpis za podukrep 6.4.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, je izdala pozitivno odločbo, za Podporo iz podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih  proizvodov  iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje  2014-2020.

Milena Tomše, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Globočice 8, 8262 Krška vas, sem prejemnica finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 6.4: Podpora za naložbo v vzpostavitev  in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2021.
 
Povzetek:

Milena TOMŠE, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Globočice 8, 8262 Krška vas, sem prijela pozitivno odločbo  iz podukrepa 6.4. o dodelitvi finančnih sredstev za naložbo v ureditev dvorišča, postavitev bazena, nakup  kotla na sekance in inštalacija za kotel.

Cilji:

Cilj naložbe je posodobitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dodatna ponudba, ureditev dvorišča, posodobitev ogrevanja.

Cilji investicije so: ohranjanje in urejenost podeželja, konkurenčnost kmetije, dodatna ponudba z bazenom, ter vzpostavitev dodatnega delovnega mesta na kmetiji.

Investicija zajema:
1. Nakup in vgradnja kotla na sekance
2. Inštalacija ogrevanja
3. Ureditev dvorišča (asfaltiranje)
4. Bazen
5. Splošni stroški 

Spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP 2014-2020: 
www.program-podezelja.si/